top of page

Sprememba ZDDPO

Oktobra 2021 je bil sprejet zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodka pravnih oseb. 

Ta med drugim v prehodnih določbah določa, da se oblikovanje rezervacij za pokojnine, oblikovanje rezervacij za jubilejne nagrade in oblikovanje rezervacij za odpravnine ob upokojitvi, prizna kot odhodek v obračunanem znesku, ki ustreza 100 % oblikovanih rezervacij v vsakem posameznem davčnem obdobju, ki se začne od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2026.

To omogoča družbi, da si lahko v tem obdobju namesto 50% pripozna v davčnem obračunu kot odhodek 100% oblikovanih rezervacij.

V primeru takšne odločitve  mora družba zagotoviti ustrezno evidenco njihove porabe in odprave.

V kolikor družba zaradi katerega koli razloga (npr. povečanega administrativnega bremena) ne bo izkoristila prehodne določbe in bo  rezervacije tudi v prehodnem obdobju ob oblikovanju še vedno priznaval le v višini 50%, s takim ravnanjem ne bo izgubil pravice, da preostalih 50% davčnih odhodkov prizna ob porabi rezervacij.

bottom of page